oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykona

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.

Moderator: Janusz

Syllomka
Posty: 16
Rejestracja: 10 mar 2010, 18:14

Postautor: Syllomka » 16 lis 2011, 11:31

W postępowaniu powyżej 193.000 euro na dostawę aparatury medycznej w ofercie mam oświadczenia - zobowiązania podwykonawców do oddania Wykonawcy składającemu ofertę do dyspozycji nięzbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Czy powinni oni dołączyc oświadczenia z art. 22 i 24?

Janusz
Posty: 6547
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Postautor: Janusz » 16 lis 2011, 12:12

Na jakiej podstawie?

Syllomka
Posty: 16
Rejestracja: 10 mar 2010, 18:14

Postautor: Syllomka » 16 lis 2011, 12:23

Teraz doczytałam w rozporządzeniu że jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądac od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w par.2. Więc chyba nie muszą składac ośw. z art. 24 i 22 też.

Janusz
Posty: 6547
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Postautor: Janusz » 16 lis 2011, 12:25

Syllomka pisze:Więc chyba nie muszą składac ośw. z art. 24 i 22 też.

No nie musisz.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Postautor: efigy007 » 16 lis 2011, 13:17

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

efigy007
Posty: 767
Rejestracja: 11 maja 2011, 10:47

Postautor: efigy007 » 16 lis 2011, 13:19

wszystko zależy co Zamawiający żadał w SIWZ i ogłoszeniu,
z powyższego wynika, że to oświadczenie jak się zaznaczy oba niebieskie to musi być.
Ostatnio zmieniony 16 lis 2011, 13:20 przez efigy007, łącznie zmieniany 1 raz.


Wróć do „Problemy w udzielaniu zamówień publicznych”