Forum zamówień publicznych - Przetargi.info.pl

Forum przetargów publicznych poświęcone rynkowi przetargów i zamówień publicznych prowadzone wspólnie z serwisem Przetargi.pl

Nie jesteś zalogowany.

#1 2011-11-16 11:31:14

Syllomka
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010-03-10
Posty: 16

oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykonawcę

W postępowaniu powyżej 193.000 euro na dostawę aparatury medycznej w ofercie mam oświadczenia - zobowiązania podwykonawców do oddania Wykonawcy składającemu ofertę do dyspozycji nięzbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Czy powinni oni dołączyc oświadczenia z art. 22 i 24?

Offline

 

#2 2011-11-16 12:12:46

Janusz
Moderator
Zarejestrowany: 2008-02-11
Posty: 6507

Re: oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykonawcę

Na jakiej podstawie?

Offline

 

#3 2011-11-16 12:23:40

Syllomka
Użytkownik
Zarejestrowany: 2010-03-10
Posty: 16

Re: oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykonawcę

Teraz doczytałam w rozporządzeniu że jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądac od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w par.2. Więc chyba nie muszą składac ośw. z art. 24 i 22 też.

Offline

 

#4 2011-11-16 12:25:22

Janusz
Moderator
Zarejestrowany: 2008-02-11
Posty: 6507

Re: oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykonawcę

Syllomka napisał:

Więc chyba nie muszą składac ośw. z art. 24 i 22 też.

No nie musisz.

Offline

 

#5 2011-11-16 13:17:55

efigy007
Użytkownik
Zarejestrowany: 2011-05-11
Posty: 767

Re: oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykonawcę

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:


   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

Offline

 

#6 2011-11-16 13:19:44

efigy007
Użytkownik
Zarejestrowany: 2011-05-11
Posty: 767

Re: oddanie do dyspozycji nięzbędnych zasobów przez podwykonawcę

wszystko zależy co Zamawiający żadał w SIWZ i ogłoszeniu,
z powyższego wynika, że to oświadczenie jak się zaznaczy oba niebieskie to musi być.

Ostatnio edytowany przez efigy007 (2011-11-16 13:20:27)

Offline

 

Linki sponsorowane

Podobne tematy

Wątek Odpowiedzi Wyświetlenia Ostatni post
0 110 2016-06-03 11:37:00 przez torejon
0 125 2016-04-04 07:35:33 przez tsubasa
7 394 2015-11-11 21:13:26 przez Janusz
1 455 2015-02-17 16:17:37 przez Janusz
5 518 2015-02-04 19:02:30 przez Janusz
0 441 2015-01-15 22:00:36 przez edelka
1 380 2015-01-14 15:38:49 przez Janusz

Stopka forum

Archiwum Prawo Rozporządzenia
Prawo zamówień Kody CPV Kody NUTS