błąd w cenie

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
edytab
Posty: 334
Rejestracja: 09 cze 2008, 9:01

Post autor: edytab » 04 paź 2012, 11:08

kiedy błąd jest błędem w cenie a kiedy omyłką rachunkową? Mam sytuację PN, usługi, cena ryczałtowa. Formularz brzmi: "Oferujemy realizację zamówienia za kwotę netto 119 000 zł, brutto 146 000 zł"
Usługa ta jest opodatkowana stawką 23%.
gdy pomnoże 119 000 x 23% to wychodzi 146 370 zł czyli podane brutto, jest zły
a jeżeli wyjdę od brutto czyli 146 000 zł to wówczas netto jes nieprawidłowe bo powinno być 118 699,18 zł,
Czy powinnam to uznać za błąd w cenie niemożliwy do poprawy jako oczywista omyłka rachunkowa? Sposób jej poprawienia nie jest oczywisty bo mogę to zrobić na dwa wyżej wymienione sposoby. Czy może przez pryzmat ostatnich orzeczeń KIO że vat nie jest sprawą zamawiającego tylko wykonawcy skupić się na podanej kwocie brutto czyli 146 000 i nie wnikac w netto - przyjąć że cena brutto jest ok. Nie wiem? Pmóżcie.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 04 paź 2012, 13:45

Czy w dyspozycji jest jeszcze inny dok. z którego można wyczytać cenę?

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 04 paź 2012, 14:04

Przez omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny należy rozumieć omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach, „omyłkę w trakcie dokonywania działania matematycznego
Oczywistą omyłką rachunkową jest widoczny, niezamierzony błąd rachunkowy popełniony przez wykonawcę, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego, a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji.
w orzeczeniu z 23 stycznia 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 62/09) skład orzekający KIO wskazał, iż: „w doktrynie i orzecznictwie dotyczącym zamówień publicznych ukształtował się pogląd, że omyłka rachunkowa stanowi wynik błędnego działania na liczbach, działania arytmetycznego”. Dalej w tym wyroku KIO stwierdza: „Omyłka może być zatem uznana za oczywistą, gdy jest widoczna na pierwszy rzut oka, bezsporna, nie budząca wątpliwości”.
Podanie w ofercie np. niewłaściwej stawki u VAT nie byłoby już omyłką rachunkową, a błędem w obliczeniu ceny.

edytab
Posty: 334
Rejestracja: 09 cze 2008, 9:01

Post autor: edytab » 04 paź 2012, 21:11

Niestety nie ma innego dokumentu mówiącego o cenie.
I tu mam wątpliwości bo to że jest to omyłka wynikający z działania artmetycznego jest dla mnie oczywistym, natomiast nie jest oczywistym sposób dokonania poprawy tej omyłki ponieważ jak już wspomniałam, nie wiem czy poprawić wartość brutto czy wyjść z tego że wartość brutto jest stała i nie podlega zmianie i dokonać poprawy poprzez korektę wartości netto?
A może pozostawić to bez poprawy i poprzestać na podanej cenie brutto, a może poprosić o wyjaśnienie treści oferty? wartość omyłki jest niewielka? Proszę o pomoc - oferta jest poza czołówką.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 05 paź 2012, 9:18

Cena jest ryczałtowa, a więc nie zaprzątaj sobie głowy sposobem wyliczenia ceny.

rafal1201
Posty: 243
Rejestracja: 06 sty 2010, 9:09

Post autor: rafal1201 » 05 paź 2012, 10:38

A ja bym mimo wszystko poprawił cenę netto.

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 05 paź 2012, 11:53

".....Gdy cena za przedmiot zamówienia jest ceną ryczałtową, to wady dokumentów, na podstawie których dokonano jej wyliczenia w tym kosztorysy, nie mają znaczenia dla poprawności oferty. Tak złożony kosztorys ma jedynie znaczenie pomocnicze. Ewentualne poprawienie oferowanej ceny ryczałtowej nie znajduje zatem podstaw.
OrzeczenieAnalizę przedstawionej sytuacji można poprzeć poprzez przywołanie kilku wyroków Krajowej Izby Odwoławczej w tym. m.in.: wyroku z 21 sierpnia 2008r. (sygn. akt: KIO/UZP 815/08). Stwierdzono w nim, że „(...) co do zasady kosztorys ofertowy ma przy cenie ryczałtowej znaczenie pomocnicze, a nieistotne rozbieżności między jego treścią a treścią otrzymanych przedmiarów nie oznaczają niezgodności treści oferty z treścią siwz skutkującej odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. (...) za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca, a jeżeli w takim wypadku zamawiający wymaga opracowania przez wykonawcę kosztorysu ofertowego, winien traktować przekazany w ramach SIWZ przedmiar robót jako dokument informacyjny (…)”.
Zbliżone wnioski wynikają z analizy wyroku z 02 lipca 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 616/08): "(...)Wskazane wyżej ustalenie o ryczałtowym charakterze wynagrodzenia ma w niniejszej sprawie doniosłe znaczenie. Jak wynika bowiem z treści art. 632 kodeksu cywilnego wynagrodzenie ryczałtowe jest wielkością niezmienną nawet przy zmianie rozmiaru lub kosztów prac, której nie można było przewidzieć przy zawarciu umowy.(...)".
Podobnie kwestię tą ujmuje wyrok z 15 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 65/07): "(...) Ewentualne uchybienia w sporządzaniu kosztorysu nie mogą mieć wpływu na ważność oferty, ponieważ kosztorys ofertowy miał charakter tylko informacyjny, a obowiązującą ceną oferty jest wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wykonanie wszystkich robót określonych w SIWZ.(...)".
W wyroku z 25 października 2010 r. (sygn. akt KIO/2220/10) Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła, iż: "(...) Odnosząc się do przyjętego wynagrodzenia ryczałtowego, Izba stwierdza, że wśród definicji legalnych, zawartych w art. 2 ustawy Pzp, brak jest definicji „ceny ryczałtowej” („wynagrodzenia ryczałtowego”), jednak przyjmuje się, że istotą tego rodzaju wynagrodzenia jest określenie tego wynagrodzenia z góry, bez przeprowadzania szczegółowej analizy kosztów wykonania przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z Wyrokiem Sądu Najwyższego z 20 listopada 1998r. (sygn. akt II CRN 913/97), ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyższego. Izba wskazuje na stanowisko zaprezentowane w wyroku KIO 717/10, iż „w umowie na roboty budowlane przy ustaleniu wynagrodzenia umownego jako wynagrodzenia ryczałtowego, tabele rozliczeniowe i kosztorysy ofertowe pełnią jedynie charakter pomocniczy i informacyjny”(...)".
Jeżeli chodzi o ewentualność zastosowania instytucji odrzucenia oferty to odpowiedź znajdziemy w wyroku z 02 lutego 2011r. (sygn. akt: KIO/121/11). Zgodnie z nim „(...) W świetle obowiązujących przepisów prawa, Zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do odrzucenia złożonej mu oferty m.in. w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści specyfikacji, tj. w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Wskazując na ten przepis prawa, jako na podstawę prawną odrzucenia oferty Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest wykazać, iż treść oferty - oświadczenia Wykonawcy zawierającego zobowiązanie do zaspokojenia potrzeb i wymagań Zamawiającego opisanych w SIWZ - jest niezgodna z treścią SIWZ - nie odpowiada w swej treści powołanemu opisowi potrzeb i wymagań Zamawiającego. (...) Innymi słowy, Zamawiający ma obowiązek zbadać, czy świadczenie Wykonawcy, które otrzymałby w oparciu o umowę zawartą w wyniku zaakceptowania oferty tego podmiotu, odpowiadałoby swoją treścią opisowi wszystkich zachować Wykonawcy, których oczekiwał Zamawiający na etapie konstruowania opisu przedmiotu zamówienia i których to opis zawarty został w treści SIWZ. (...) w ocenie Izby, wymóg złożenia przez Wykonawców wraz z ofertą Wykazu cen i stawek należy uznać jedynie za wymóg formalny. Treść tegoż dokumentu, w świetle zapisów SIWZ, nie wpływa na zobowiązanie zawarte w ofercie Odwołującego. (...) Okolicznością bezsporną między Stronami jest fakt, iż cena ofertowa jest ceną ryczałtową (...) Zamawiający nie był tym samym uprawniony do stwierdzenia, iż nie została określona w sposób dostateczny cena oferty, tak globalnie, jako cena ryczałtowa, jak i w zakresie poszczególnych wartości składających się na tę cenę określonych w treści wykazu płatności. Uwzględniając powyższe Izba uznała, iż niezłożenie przez Odwołującego wraz z ofertą Wykazu cen i stawek nie może zostać przez Zamawiającego uznany za istotne uchybienie ze strony tegoż Wykonawcy, które pozwoliłoby stwierdzić, iż treść jego oferty nie odpowiada treści SIWZ. Brak ten należy potraktować, w kontekście treści SIWZ, jedynie jako uchybienie co do formy oferty. Taki zaś błąd nie może, zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, stanowić podstawy dla odrzucenia oferty.(...)”."

edytab
Posty: 334
Rejestracja: 09 cze 2008, 9:01

Post autor: edytab » 05 paź 2012, 13:26

WIELKIE DZIĘKI - a z racji że jest piątek to wszystkim życzę miłego weekendu :)

ODPOWIEDZ