dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia

Forum zamawiających. Udzielanie zamówień publicznych i problemy z tym związane - porady prawne.
edelka
Posty: 30
Rejestracja: 01 lip 2011, 19:51

Post autor: edelka » 08 paź 2012, 20:37

PN o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych, usługi niepriorytetowe, czyli nie mam obowiązku stosować m.i. żądania dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Moje pytanie: czy dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zaliczają się do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu?

Skoro jednym z warunków jest: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu...

czy jednak muszę żądać tych wszystkich dokumentów z Rozporządzenia paragraf 2?

Pogubiłam się już w tym...

Janusz
Posty: 6561
Rejestracja: 11 lut 2008, 21:32

Post autor: Janusz » 09 paź 2012, 9:01

Udzielając zamówienia na dostawę o wartości szacunkowej przekraczającej „progi unijne” jesteś zobowiązany żądać wszystkich dokumentów potwierdzających, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu spełnienia negatywnych warunków udziału w postępowaniu (określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp). Ponadto musisz zażądać dokumentów potwierdzających spełnienie tych pozytywnych warunków udziału w postępowaniu (określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp), co do których zamieściłeś w ogłoszeniu i siwz opis sposobu oceny ich spełniania.
W przypadku zamówień o wartości powyżej progów unijnych masz obowiązek żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających, że nie podlegają oni wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto ustawodawca zobowiązuje Cię również do żądania od wykonawcy oświadczeń o :

braku podstaw do wykluczenia,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowo możesz również wymagać od wykonawców złożenia innych dokumentów potwierdzających spełnienie pozytywnych warunków udziału w postępowaniu, spośród katalogu wymienionego w § 1 rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Oczywiście o ile w ogłoszeniu o zamówieniu opiszesz sposób, w jaki będziesz oceniał ich spełnienie.
Usługi, do których zastosowanie ma procedura uproszczona, uregulowana w art. 5 ustawy Pzp.

Są dwie podstawowe grupy warunków udziału w postępowaniu:

warunki pozytywne,
warunki negatywne.

Warunki pozytywne to te, które określają, jakie właściwości, kwalifikacje, uprawnienia oraz potencjał musi posiadać wykonawca, aby mógł należycie wykonać zamówienie. Są to pewne cechy podmiotowe, których posiadanie jest niezbędne do samej realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zgodny z umową i oczekiwaniami zamawiającego. Warunki te określone zostały w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Warunki negatywne dotyczą sytuacji faktycznej i prawnej wykonawcy, związanej m.in. z wywiązywaniem się z obowiązków publicznoprawnych, takich jak: uiszczanie podatków, opłat i składek; rzetelnością; niekaralnością itd. Warunki te zostały określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, jako katalog przesłanek, których zaistnienie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Wykonawca spełni warunek wtedy, gdy wykaże, że okoliczności określone w przepisie nie zachodzą wobec niego.

ODPOWIEDZ